Podmienky používania | Leukoplast

Podmienky používania

Právne informácie

Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Essity, jej pridružených členov, dcérskych spoločností alebo partnerov v rámci spoločného podniku. Všetky práva vyhradené. Vaša návšteva na tejto stránke a použitie tu uvedených informácií podliehajú podmienkam nášho dokumentu Právne informácie. Podrobnosti sú uvedené v našom dokumente Zásady ochrany súkromia.
 
PRED POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SI PODROBNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY
 
Materiály na tejto internetovej stránke (ďalej „stránka“) poskytuje spoločnosť Essity Slovakia, s.r.o. (ďalej „Essity“) ako službu svojim zákazníkom a môžu byť použité len na informačné účely.
 
Jednotlivé kópie možno prebrať v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie.
 
Prebratím ľubovoľných materiálov z tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, stránku nepoužívajte ani z nej nepreberajte materiály.

Informácie o ochranných známkach

Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Essity, jej pridružených členov, dcérskych spoločností alebo partnerov v rámci spoločného podniku.

 
Ochranné známky a obchodné značky spoločnosti Essity sa smú používať len v súlade s týmito Právnymi informáciami alebo s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Essity.
 
Akékoľvek použitie ochranných známok spoločnosti Essity pri propagácii a podpore predaja produktov spoločnosti Essity vyžaduje príslušný súhlas.

Obmedzené použitie/Licencia na jednu kópiu

Kompletný obsah nachádzajúci sa na tejto stránke, ako sú texty, obrázky, logá, tlačidlá s ikonami, zvukové klipy a softvér, sú vlastníctvom spoločnosti Essity (alebo príslušných dodávateľov obsahu) a sú chránené švédskym a medzinárodným autorským právom. Neoprávnené použitie alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov z tejto stránky znamená porušenie zákona o autorských právach, zákona o ochranných známkach alebo iných zákonov a podlieha postihu podľa občianskeho alebo trestného zákonníka.
 
Táto stránka (ani jej ľubovoľná časť) sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať ďalej ani inak využívať na komerčné účely, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Essity. Môžete prebrať jednu kópiu informácií uvedených na stránkach Essity do jedného počítača len na osobné, nekomerčné alebo interné použitie (v opačnom prípade sa vyžaduje špeciálna písomná licencia od spoločnosti Essity).
 
Nie je povolené modifikovať, prenášať ani používať tieto informácie na komerčné účely. Rovnako sa z informácií nesmú odstraňovať upozornenia o autorských právach ani iné upozornenia o vlastníctve. Súhlasíte aj s tým, že budete brániť neoprávnenému kopírovaniu materiálov a zaistíte, že všetci zamestnanci Vašej organizácie budú dodržiavať tieto obmedzenia.
 
Spoločnosť Essity Vám nezaručuje vyjadrené ani naznačené právo na základe žiadnych patentov, autorských práv, ochranných známok ani obchodného tajomstva.

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

TU UVEDENÉ INFORMÁCIE SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ BEZ AKEJKOĽVEK VYJADRENEJ ALEBO NAZNAČENEJ ZÁRUKY. PATRIA SEM ZÁRUKY PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AK SPOLOČNOSŤ ESSITY UVÁDZA ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU TRETEJ STRANY, TAKÉTO ODKAZY SÚ URČENÉ LEN PRE ÚŽITOK POUŽÍVATEĽOV A SPOLOČNOSŤ ESSITY ODMIETA ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH ALEBO PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA ODKAZOVANÝCH STRÁNKACH.
 
V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ ESSITY NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE POŠKODENIA (BEZ OBMEDZENIA) VRÁTANE STRÁT NA ZISKU, PRERUŠENIA PREVÁDZKY ALEBO ÚNIKU INFORMÁCIÍ, VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA (ALEBO Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA) TÝCHTO INFORMÁCIÍ. TOTO PLATÍ, AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ ESSITY BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.
 
Spoločnosť Essity nebude ručiť za presnosť ani úplnosť žiadnych informácií, textov, obrázkov, odkazov ani iných položiek uvedených v rámci týchto informácií. Spoločnosť Essity môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tam uvedený obsah alebo opis produktu. Spoločnosť Essity sa nezaväzuje aktualizovať informácie ani ostatné materiály uvedené na tejto stránke.

Príspevky používateľov

Všetok materiál, informácie a ostatné správy, ktoré prenesiete alebo odošlete na túto stránku, sa budú považovať za nedôverné, nevýlučné, bez nároku na honorár, plne k dispozícii na poskytnutie sublicencie a nechránené ochrannou známkou (ďalej „správy“). Spoločnosť Essity nemá žiadne povinnosti súvisiace so správami.
 
Spoločnosť Essity môže kedykoľvek uverejniť, kopírovať, distribuovať, zahrnúť alebo použiť správy spolu s ostatnými údajmi, obrázkami, zvukmi, textom a inými vecami, ktoré zahŕňajú, pre ľubovoľné a všetky komerčné a nekomerčné účely.
 
Keď odošlete svoje osobné údaje na túto stránku (alebo spoločnosti Essity), týmto súhlasíte s použitím takýchto údajov spoločnosťou Essity na účely vyhodnotenia poskytnutých informácií a na marketing produktov a služieb spoločnosti Essity. Patrí sem právo na prenos údajov do tretích krajín a odosielanie informácií na internet. Spoločnosť Essity sa pri spracúvaní osobných údajov riadi švédskymi zákonmi a v prípade nesprávnych údajov alebo iných záležitostí súvisiacich s Vašimi osobnými údajmi sa môžete obrátiť na spoločnosť Essity.

Ostatné informácie

Spoločnosť Essity môže kedykoľvek zrevidovať tieto podmienky vo forme aktualizácie tohto textu.
 
Spoločnosť Essity si vyhradzuje diskrečné právo:
  1. Zmeniť tieto Právne informácie.
  2. Sledovať a odstraňovať správy.
  3. Kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť fungovanie stránky.
 
Ak sa určí, že niektorá podmienka, okolnosť alebo ustanovenie týchto Právnych informácií je nezákonné, neplatné, neúčelné alebo z ľubovoľného dôvodu právne neúčinné, platnosť a právna účinnosť ostatných podmienok, okolností a ustanovení nebude nijako ovplyvnená ani narušená.
 
Essity Slovakia, s.r.o.
GBC III, Galvaniho 15/B
821 04 Bratislava 2
 
Telefón 0800 111 000